ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราพร้อมมอบนโยบายการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน

H ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราพร้อมมอบนโยบายการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน

001

ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราพร้อมมอบนโยบายการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการข้าว ได้แก่ นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นายณัฐฐชัย ศิริพานิชเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี นายสำเร็จ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ นายอรชุณห์ สารพินิจ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ได้เดินทางตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของศูนย์ ในการนี้ได้มอบนโยบายการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้านการปฏิบัติงานต่อไป พร้อมกันนี้ได้ปลูกต้น รวงผึ้ง เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราด้วย

          ในโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายสาธิตร่วมกับเกษตรกร ในหัวข้อ การดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงเกษตรอัจฉริยะ (Smart Rice) ซึ่งอยู่ภายในศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา โดยแปลงนาข้าวแห่งนี้ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์ กข41 ตกกล้าเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 วันปักดำวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยมีเทคโนโลยีในการผลิต คือ การปรับระดับพื้นที่แปลงนาแบบเลเซอรื การสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยชุดวิเคราะห์ดิน การใช้ชุดเครื่องมือบังคับและควบคุมรถดำนา การใช้สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคสนาม การควบคุมระบบการชลประทานในแปลงนา การใส่ปุ๋ยด้วยรถหว่านปุ๋ยแบบจานเหวี่ยง การสำรวจข้าวด้วยโดรน และการกำจัดศัตรูข้าวโดยโดรน

------------------------