กรมการข้าว จัดงาน “วันรณรงค์ส่งเสริมการปลูกข้าวบนเกาะแบบแปลงใหญ่ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร”

H กรมการข้าว จัดงาน “วันรณรงค์ส่งเสริมการปลูกข้าวบนเกาะแบบแปลงใหญ่ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

 001

กรมการข้าว จัดงาน “วันรณรงค์ส่งเสริมการปลูกข้าวบนเกาะแบบแปลงใหญ่ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันรณรงค์ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ และวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร   ณ แปลงนาสาธิต (หนำนาทอน) หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

          โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดและสาธิตองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวเพื่อการเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าว จากการบูรณาการองค์ความรู้จากกรมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนในด้านระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถลดต้นทุนการผลิต          เพิ่มผลผลิต และรักษาคุณภาพข้าว โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การสาธิต การแสดงผลงาน และการบรรยายพิเศษ ดังนี้

-       นิทรรศการ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร, การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับ     การผลิตข้าว, การปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 และการจัดการศัตรูข้าว

-       การจัดแสดงงานด้านการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ไ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า พร้อมชิม

-       การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าวของสมาชิกนาแปลงใหญ่และสินค้าอื่น ๆ ในท้องถิ่น

-       การบรรยายพิเศษ เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย ดร.สุเทพ มุงคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

         ในการนี้ นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว รวมทั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ เดินเข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง โดยมีศูนย์วิจัยข้าวกระบี่เป็นพี่เลี้ยงตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรนาข้าวบนเกาะแบบแปลงใหญ่

อำเภอเกาะยาว เริ่มต้นการทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบันนานนับ 100 ปีมาแล้ว และอาจจะถือได้ว่าแปลงนาของอำเภอเกาะยาวเป็นแปลงนาขนาดใหญ่ผืนสุดท้ายกลางทะเลอันดามัน และมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในจังหวัดพังงา มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 277 ราย ในพื้นที่ 880 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้แก่    พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, กข 43, ทับทิมชุมแพ, ปทุมธานี 1, อยุธยา และข้าวไรซ์เบอร์รี่ การปลูกข้าวที่นี่จะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีทำให้ผลผลิตปลอดภัย แต่เดิมนั้นทำนากันแบบใช้เคมี หลังจากได้ไปศึกษาดูงานเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มาแล้ว ก็เริ่มต้นการทำนาข้าวแบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว และคาดว่าในฤดูกาลผลิตหน้านาข้าวในอำเภอเกาะยาวทั้งหมดจะเป็นนาข้าวอินทรีย์ ซึ่งคิดว่าเราควรต้องกินอาหารที่ปลอดสารเคมี เพราะกินอาหารเป็นยา ดีกว่ากินยาเป็นอาหารอย่างแน่นอน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานผลผลิต และมีการบริหารจัดการการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานในรูปของกลุ่ม มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะในด้านระบบการผลิตข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารหลัก และเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทย ช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ในอนาคต นำไปสู่การเพิ่มผลกำไรให้กับเกษตรกรทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

                   

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน