กรมการข้าว จัดการประชุม หารือแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล เมล็ดพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการค้าที่ดีแบบยั่งยืน

h 001กรมการข้าว จัดการประชุม หารือแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล เมล็ดพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการค้าที่ดีแบบยั่งยืน

กรมการข้าว จัดการประชุม หารือแนวทางการควบคุม

กำกับ ดูแล เมล็ดพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการค้าที่ดีแบบยั่งยืน

17.02.60 s

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานใน “การประชุมหารือแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล การรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า”    ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

โดยมีคณะทำงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมประชุม     ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้ทำนาข้าวและจะกำหนดให้เป็นหลักการมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยมีกรมการข้าวเป็นผู้พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ (ข้อมูลเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญสูงสุดของประเทศ) การรับรองพันธุ์ ความบริสุทธิ์โดยกรมการข้าว  โดยมี     กรมวิชาการเกษตรเป็นเลขาสรุปรายงานดำเนินการแบบคู่ขนาน ต่อไป ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน