กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” มุ่งเน้นให้เป็นจุดบริการด้านเกษตรแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

001กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”  มุ่งเน้นให้เป็นจุดบริการด้านเกษตรแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

 

 

02 1

02 2

กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
มุ่งเน้นให้เป็นจุดบริการด้านเกษตรแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และคณะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องกว่า 17 ปี เริ่มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย โดยทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ

"โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมความรู้ทางการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วย" รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว

เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดงานพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ทั้งนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 400 คน สำหรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน การเก็บตัวอย่างพืช ดิน สัตว์ และน้ำ ที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง ซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นขอรับบริการต่อเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนภายในงานได้ฟรีด้วย

ภาพ : นายสร้างสรรค์ ดีรื่น กรมการข้าว

ข่าว : กองเกษตรสารนิเทศ