อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน พัฒนาโครงการวิจัยข้าว ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

H อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน พัฒนาโครงการวิจัยข้าว ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

0001 

 

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุม แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวไทยทั้งระบบ

           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

          โดยมี นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น  ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงาน “การขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ” และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

            ในการนี้  นายชิษณุชา บุดดาบุญ  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว นางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนางสาวประสพสรรค์ กมลยะบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

          สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรวิจัยเชิงลึกและทันเหตุการณ์ ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ด้านข้าวที่ทันสมัย เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านข้าวนานาชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” และมีพันธกิจ ในการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวกับข้าว โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมพัฒนาและบูรณาการชุดเทคโนโลยีในการพัฒนาต้นแบบ และบริหารจัดการระบบการเกษตรความแม่นยำสูง เป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้าว และเป็นศูนย์ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศและความรู้ ตลอดจนศูนย์การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุม

แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวไทยทั้งระบบ

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

          โดยมี นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น  ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงาน “การขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ” และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

            ในการนี้  นายชิษณุชา บุดดาบุญ  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว นางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนางสาวประสพสรรค์ กมลยะบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

         สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรวิจัยเชิงลึกและทันเหตุการณ์ ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ด้านข้าวที่ทันสมัย เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านข้าวนานาชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” และมีพันธกิจ ในการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวกับข้าว โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมพัฒนาและบูรณาการชุดเทคโนโลยีในการพัฒนาต้นแบบ และบริหารจัดการระบบการเกษตรความแม่นยำสูง เป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้าว และเป็นศูนย์ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศและความรู้ ตลอดจนศูนย์การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ

 

 

 

                   

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน