กรมการข้าวจัดงาน Field Day พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในนาแปลงใหญ่ พร้อมร่วมรำลึกถึงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวไทยที่ดีที่สุดและตลาดโลกต้องการ

IMG 0737 กรมการข้าวจัดงาน Field Day พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในนาแปลงใหญ่ พร้อมร่วมรำลึกถึงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวไทยที่ดีที่สุดและตลาดโลกต้องการ

 IMG 0737

IMG 3409  IMG 3335

IMG 3370  IMG 3337

IMG 0801  IMG 0859

 

กรมการข้าวจัดงาน Field Day พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในนาแปลงใหญ่ พร้อมร่วมรำลึกถึงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวไทยที่ดีที่สุดและตลาดโลกต้องการ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในระบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีนายวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ มีนายสถาพร ตัมพะวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร และเกษตรกร ร่วมงานอย่างเนื่องแน่น

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวในระบบแปลงใหญ่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ให้เกษตรกรนำไปผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินงานโครงการระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมตัวกัน เพื่อการผลิตและจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และสามารถลดต้นทุนได้นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมรำลึกและเชิดชูเกียรติพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการรับรองพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และแนะนำให้เกษตรกรปลูกโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ สร้างชื่อเสียงให้การผลิตข้าวของทุ่งกุลาร้องไห้โด่งดังไปทั่วโลกผู้บริโภคให้ความนิยมรับประทาน

                ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวรวมประมาณ 69.25 ล้านไร่ (แบ่งเป็นข้าวนาปี 60.79 ล้านไร่ นาปรัง 8.64 ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ 64.40 ของพื้นที่การเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 6.16 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65 ของเกษตรกรทั้งประเทศ สามารถผลิตข้าวได้ 31.61 ล้านตันข้าวเปลือก ทำรายได้ให้กับประเทศปีละ 2 แสนล้านบาท แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน การส่งออกข้าวมีภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้นทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับหลายประเทศมีศักยภาพในการผลิตสูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศ ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายข้าวไปต่างประเทศของไทยที่มีราคาสูงกว่าประเทศอื่น ในระดับคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตอบสนองผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าว ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว โดยมีการกำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ละชนิดพันธุ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการในการผลิตและการตลาดอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่รวมกลุ่มกันอย่างใกล้ชิด

--------------------------------