อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฯ ติดตามการดำเนินงาน ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

H อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฯ ติดตามการดำเนินงาน ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

 001

 

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฯ ติดตามการดำเนินงาน ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

 

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์โดยมี นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

         ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มีวิสัยทัศน์ “ต้องเป็นหนึ่งด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีด้วยบริการที่เป็นเลิศ” มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์และกระจายเมล็ดพันธุ์ กำกับ ดูแล การดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          ในการนี้ นายประสงค์ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมมอบแนวทางการปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น ในเรื่องการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยี การพัฒนาคน พัฒนางาน รวมถึงความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงเรื่องการรักษาคุณภาพ มาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เพียงพอต่อความต้องการ และการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และท้ายที่สุดกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงที่อาจก่อให้เกิดภัยแล้งตามมา

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน