อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฯ ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

H อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฯ ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

 001

 

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฯ ติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

          เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังผู้ปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พร้อมรับฟังปัญหา แนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์โดยเน้น ในเรื่องการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยี การพัฒนาคน พัฒนางาน รวมถึงความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน รวมไปถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงที่อาจก่อให้เกิดภัยแล้งตามมา

          โดยมี นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม พร้อมร่วมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

         ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวคุณภาพดีแก่ชาวนาอย่างยั่งยืน” โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 415 ไร่ ประกอบด้วย สำนักงาน อาคารต่าง ๆ และบ้านพักราชการ จำนวน 115 ไร่, งานผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 230 ไร่, งานวิจัยข้าว จำนวน 70 ไร่ และมีบทบาทหน้าที่ ศึกษา วิจัย และพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเน้นข้าวหอมคุณภาพดีร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว, ศูนย์วิจัยข้าวและหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพดี รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมอินทรีย์แล้วกระจายสู่ในหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการของศูนย์บริการชาวนา แก่บุคลากร ภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน

          โดยมีเป้าหมายการผลิตข้าว ในปีการผลิต 2562/63 ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกข้าวไว้ที่ จำนวน 2,811,826 ไร่ มีการกระจายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมทั้ง 17 อำเภอ โดยแยกเป็นตามชนิดข้าว ดังนี้

                   1. ข้าวหอมมะลิ จำนวน 2,801,040 ไร่

                   2. ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม จำนวน 96 ไร่

                   3. ข้าวตลาดเฉพาะ จำนวน 4,198 ไร่ แบ่งเป็น ข้าวอินทรีย์ 4,298 ไร่ และ ข้าวสี 392 ไร่

และยังมีโครงการที่สำคัญตามนโยบายของกรมการข้าว ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์รับผิดชอบอยู่ ตัวอย่างเช่น

-          โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

-          โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

-          โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

-          โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

-          โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

-          โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

-          โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

-          โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

-          โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

-          โครงการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน