เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ถึงมือชาวนาจังหวัดพัทลุง

40039เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ถึงมือชาวนาจังหวัดพัทลุง

01

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข 57  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี         จำนวน 29,000 กิโลกรัม แก่ ชาวนาจังหวัดพัทลุง  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย               จำนวน 293 ราย ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จังหวัดพัทลุง

                                                                                                            วชิรวิทย์ บุญสุข : ข่าว

                                                                                                                                ศวข.พัทลุง : ภาพ