กรมการข้าว เป็นประธานพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

H 8.02.60กรมการข้าว เป็นประธานพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

กรมการข้าว เป็นประธานพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร

ที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

H 8.02.60 s

            เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานใน “การประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ณ ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

โดยในที่ประชุมได้มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ และรับรองทบทวนรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5-5/2559 (ครั้งที่ผ่านมา) และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6-1/2560 โดยมีเนื้อหา (ข้อหารือ) ในภาพรวมดังนี้

- ความก้าวหน้าการจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวไทย  ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานทบทวนร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักกำหนดมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว และ  จะนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560

- เสนอให้พิจารณาจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวสีไทย เพื่อเป็นเครื่องมือและเกณฑ์อ้างอิง       ทางการค้า ให้ประเทศไทยมีมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการและเป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ผลิตและ   ผู้ส่งออก ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับข้าว เป็นกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย      (ด้านการผลิต) ปี 2558-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าข้าว ของประเทศไทย

โดยมีกำหนดการประชุม ติดตามความก้าวหน้าในครั้งต่อไปดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 ในเดือน มีนาคม 2560

- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3 ในเดือน เมษายน 2560

- ประสานความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่1 - 2 ครั้ง ประมาณ ในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560

- ประชุมสรุปคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4 ในเดือน กรกฎาคม 2560

            การดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเชิงบูรณาการเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคม        ผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตข้าวบรรจุถุง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว  

            โดยมีสำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)เป็นผู้สรุปรายงานและดำเนินการต่อไป (กรรมการ/เลขานุการ)

            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายและทิศทางการดำเนินการเรื่องข้าวที่ชัดเจน ในส่วนของการรับรองมาตรฐาน และการติดตราสัญลักษณ์ Q สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่า และให้ผู้บริโภคมั่นใจในเรื่อง ความปลอดภัย ทั้งนี้ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจในด้านการดูแลสุขภาพ และเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ   ได้มาตรฐาน สินค้าข้าวจึงได้รับการพัฒนาและปรับปรุงความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น สินค้าข้าวกล้องชนิดต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นในด้านสี และคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ข้าวหอมแดง, ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1, ข้าวหอมกุหลาบแดง, ข้าวหอมกระดังงา 59, ข้าวสังข์หยดพัทลุง, ข้าวทับทิมชุมแพ (กข69), ข้าวหอมดำสุโขทัย, ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวเหนียวดำ    ช่อไม้ไผ่ 48 และข้าวเหนียวลืมผัว เป็นต้น

           

            สืบเนื่องจาก “ข้าว” เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกทั้งในเชิงมูลค่าเศรษฐกิจ และในด้านปริมาณการบริโภคของประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ประชากรบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก สำหรับสถานการณ์การค้าข้าวถือเป็น           พืชเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งนี้ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าในปี 2559 เกษตรกรปลูกข้าว ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง รวมเนื้อที่การผลิตประมาณ 64.5 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ผลิตข้าวนาปี 58.4 ล้านไร่ และพื้นที่ผลิตข้าวนาปรัง 6.1 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเปลือกรวมทั้งประเทศประมาณ 34 ล้านต้น โดยเป็นข้าวเปลือกนาปี 25.4 ล้านต้น และข้าวเปลือกนาปรัง   3.8 ล้านตัน นอกจากนี้ด้านการส่งออกสินค้าข้าว สำหรับปี 2559 ตั้งแต่เดือน มกราคม – ตุลาคม ประเทศไทยส่งออกข้าวได้ประมาณ 7.7 ล้านต้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.21 แสนล้านบาท ทั้งนี้ไทยยังมีแนวโน้มส่งออกข้าวสีมากขึ้น            โดยมีตลาดที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง ...

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน