กรมการข้าวร่วมงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ 2562 จ.ชัยนาท

H กรมการข้าวร่วมงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ 2562 จ.ชัยนาท

 Slide1

 Slide2

กรมการข้าวร่วมงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ 2562 จ.ชัยนาท

                เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านกะทง หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ จังหวัดชัยนาท ปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีนายณัฐวุฒิ ตั้งสินชัย นายอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงาน

          โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินการ มีจุดประสงค์เพื่อให้แก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาทั้งประเทศ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพ และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการผลิตและการตลาด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ชาวนา

                การจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ของศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวนาแปลงใหญ่และชาวนากลุ่มต่างๆ ได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยี ที่หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างกัน เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญจะได้เป็นเครือข่ายระหว่างชุมชนนาแปลงใหญ่ด้วยกัน

          อำเภอวัดสิงห์ เป็น 1 ใน 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยนาท 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 197,074 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 165,008 ไร่ โดยพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวของอำเภอวัดสิงห์ มี 2 แปลง ได้แก่ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองพญา ตำบลมะขามเฒ่า ซึ่งเป็นนาแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559
มีพื้นที่ 3,716 ไร่ เกษตรกร 111 ราย และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านกะทง ตำบลหนองบัว พื้นที่ 763 ไร่ มีเกษตรกร 39 ราย เป็นนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560

          เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอวัดสิงห์ เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน สามารถปลูกข้าวได้ปีละครั้ง พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกจะเป็นพันธุ์ กข41, กข57, กข61 และนิยมปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งปัญหาด้านการเกษตรที่สำคัญ คือ การขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ทำให้การเก็บกักน้ำไม่ดี กลุ่มแปลงใหญ่บ้านกะทงเป็นแปลงใหญ่ข้าวที่ได้คิดนำเอาจุดอ่อนของพื้นที่มาเป็นจุดแข็งในการช่วยเหลือตนเองร่วมทุนกันแปรรูปข้าวขาวดอกมะลิ105 และข้าวสี จำหน่ายภายในชุมชน และจำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลวัดสิงห์

          หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมรับฟังปัญหา เพื่อแนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และให้กำลังผู้ปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท