กรมการข้าว เปิดการประชุมการประชาสัมพันธ์ “กว่าจะเป็นข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้”

H กรมการข้าวเปิดการประชุมการประชาสัมพันธ์“กว่าจะเป็นข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้”

 62 07 09 1

กรมการข้าวเปิดการประชุมการประชาสัมพันธ์ “กว่าจะเป็นข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้”

            เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานประชุม โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “กว่าจะเป็นข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้” พร้อมมอบนโยบายของกรมการข้าวเกี่ยวกับ “แนวทางการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้อนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ของกรมการข้าว”ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

               โดยมี นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมงาน

           ในการนี้นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าว การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว            ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงเพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการโรงสีข้าว ในการเชื่อมโยงข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เพื่อรวบรวมและคัดบรรจุเป็นข้าวสาร Q ต่อไป และสร้าง การรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมาย Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ของกรมการข้าวพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักในการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อรองรับในการเป็นต้นน้าของกระบวนการผลิตข้าวสาร Q

                ในเวลาต่อมาได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. บ้านหนองช้าง กลุ่มที่ ๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าว GAP แบบกลุ่มจากกรมการข้าว เพื่อเยี่ยมชมการนำระบบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Rice Cert.) ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.๔๔๐๐) แบบกลุ่ม (Internal control system : ICS)

            และเดินทางต่อไปยังสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ร้อยเอ็ด จำกัด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมแนวทางการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.๔๐๐๐) รวมทั้งการแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้จากกรมการข้าว

            ทั้งนี้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ มีแผนกำหนดที่จะลงตรวจเยี่ยม ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมชมแนวทางการตรวจประเมินโรงสีข้าว GMP ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.๔๔๐๓) และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.๔๐๐๐) รวมทั้งการแสดงเครื่องหมายรับรอง GMP โรงสีข้าว ผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้จากกรมการข้าว

           และโรงสีศรีแสงดาว อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมแนวทางการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.๔๐๐๐) รวมทั้ง     การแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้จากกรมการข้าว

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้รับมอบหมายภารกิจในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในฐานะหน่วยรับรองที่ได้รับรอง จากสานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติตามระบบ ISO/IEC117065 ได้ขับเคลื่อนงานด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพครบวงจร ตั้งแต่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวและข้าวหอมมะลิ หรือข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว และการผลิตข้าวสาร Q1           (Q1Product) ทำให้เกิดระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Tracebility)ของข้าวคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการขับเคลื่อนงานดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ เอกชน และเกษตรกรเพื่อให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยกรมการข้าว จึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว      ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

              

                       นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน