กรมการข้าวจับมือพันธมิตร Gistda และม.เชียงใหม่ ลุยพื้นที่ภาคเหนือทำโครงการ “อมพายโมเดล”

H กรมการข้าวจับมือพันธมิตร Gistda และม.เชียงใหม่ ลุยพื้นที่ภาคเหนือทำโครงการ “อมพายโมเดล”

Slide1

 Slide2

กรมการข้าวจับมือพันธมิตร Gistda และม.เชียงใหม่ ลุยพื้นที่ภาคเหนือทำโครงการ
“อมพายโมเดล”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าวได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นหัวหน้าคณะจากกรมการข้าว ร่วมลงพื้นที่โครงการ “อมพาย" กับคณะนักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda นำโดยนายธนากร สงวนตระกูล และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย
ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช เพื่อร่วมมือกันเก็บข้อมูลขอบเขตพื้นที่ทำกิน พื้นที่ป่า และกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยอมพายตามพระราชดำริ

สำหรับทีมงานของกรมการข้าวประกอบด้วย นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ได้แก่ นายศิวพงศ์ นฤบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นายทองมา
มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง นายภมร
ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจาก ประเทศไทยโดยนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะจาก Gistda และคณะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปกระชับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำงานร่วมกัน โดย Gistda มีแอพพลิเคชั่น G-Rice นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน และได้นำเสนอที่ประชุม ดังนั้นกรมการข้าวได้เล็งเห็นความสำคัญและเสนอให้ดำเนินการนำร่องกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และโครงการ “อมพาย” เพื่อนำไปขยายผลการพัฒนาและบริหารจัดการข้าวต่อไป

ทั้งนี้การเก็บข้อมูลได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงดอยอมพายตามพระราชดำริ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งชาติ พบว่ามีเกษตรกรอยู่ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 16 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 81 ไร่ เป็นการปลูกข้าวนาขั้นบันได สลับปลูกพืชผัก ถั่วลิสง ถั่วแดงหลวง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลขอบเขตและการฟื้นฟูผืนป่า โดยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้จะคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อสรุปเป็นต้นแบบในการขยายผล โดยข้อมูลเชิงพื้นที่การจัดการปลูกข้าวและป่าทั้งหมดในพื้นที่แห่งนี้จะจัดเก็บและสามารถเรียกดูได้จากแอพพลิเคชั่นซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมาก

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน