กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว

HA 44กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว

 

กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว 

A 44

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว  ระหว่างนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  และนายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว  สืบเนื่องจากทั้งสองหน่วยงานได้
ตกลงร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในนโยบายเร่งด่วน  เรื่อง  การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร  ความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป  ความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว  เปิดเผยว่า  การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้
มีเป้าประสงค์สำคัญสืบเนื่องจากทั้งสองหน่วยงานเห็นตรงกันว่าข้อมูลสารสนเทศด้านข้าวที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่นั้นหากสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะเกิดผลดีต่อองค์รวมภาคการเกษตรของประเทศ เช่น การบูรณาการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรและข้อมูลทะเบียนในฐานข้อมูลของกรมการข้าว  นอกจากนี้
ยังจะเกิดการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ  เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และทำให้ข้อมูลที่ได้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน  และที่สำคัญเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ 

ทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงกันในเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งสองแหล่ง  ตกลงอนุญาตให้แต่ละฝ่ายใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ตามความจำเป็น  นอกจากนี้ในเรื่องการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบงานคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ  และข้อมูลของหน่วยงานแต่ละฝ่ายกำหนดให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงปฏิบัติงานเท่านั้น  และที่สำคัญการเผยแพร่ข้อมูล  ทั้งสองหน่วยงานจะต้องไม่นำข้อมูลไปใช้ในลักษณะที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล  หากฝ่าฝืนหรือเกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออาญา  ฝ่ายที่นำข้อมูลไปใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างไรก็ตามรายละเอียดข้อมูลสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงาน มีดังนี้ ข้อมูลสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกข้าว ตั้งแต่ปี 2557)  ประกอบด้วย  ข้อมูลครัวเรือน  สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร  เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร  การถือครองที่ดิน  และการประกอบกิจกรรมการเกษตร  ขณะที่ข้อมูลของกรมการข้าว  ได้แก่  ระบบฐานข้อมูลเตือนภัยธรรมชาติการระบาดของศัตรูข้าว และโรคไหม้  ระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ (
GAP)  ระบบการพยากรณ์การเคลื่อนย้ายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  และระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน

************************

กลุ่มประชาสัมพันธ์  กรมการข้าว  /  7 กุมภาพันธ์ 2560