กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ม.เกษตรฯ ครบรอบ 74 ปี

DSC 4328 hกรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ม.เกษตรฯ ครบรอบ 74 ปี

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ม.เกษตรฯ ครบรอบ 74 ปี

 a 01 as

a 02 s

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕60 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวนำคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าวเดินทางเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาส “วันคล้าย วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 74 ปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้มีคุณูปการ และบุกเบิกวางรากฐานการเกษตร และการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย            

            หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ยืนกลาง) 

                                    พระช่วงเกษตรศิลปะการ (ยืนด้านซ้าย)

                                    หลวงอิงคศรีกสิการ (ยืนด้านขวา)

อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ตั้งอยู่บริเวณหน้าสถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันที่มีปณิธาน (Philosophy) มุ่งมั่นในการสั่งสมแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ

            โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

                  เอกลักษณ์ (Uniqueness) มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

            ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมเยือนพสกนิกรและการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก ทรงหว่านข้าวในแปลงนาทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนก่อให้เกิดวันที่ระลึกวันทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี คือ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”

            ต่อมาได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 จนถึงปี พ.ศ.2541 โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่า “...คำว่าเกษตรศาสตร์ อันเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยนี้นั้น ฟังดูมีความหมายจำกัดอยู่เพียงการทำนา แต่ความจริง เกษตรศาสตร์ ตามความหมายในปัจจุบัน กินความกว้างขวางมาก คือรวมเอาวิชาหรือศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจิตใจของมนุษย์เข้าไว้เกือบทั้งหมด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงสอนวิชาการสาขาต่าง ๆ มากมายหลายสาขา ทั้งฝ่ายวิทยาศาสตร์ ทั้งฝ่ายศิลปศาสตร์ เรียกได้ว่าครบถ้วนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในความหมายสากลอย่างสมบูรณ์...” ในหนังสือ     สูจิบัตรแนะนำการจัดงาน “วันสถาปนาครบรอบ 74 ปี” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ...เป็นต้น...

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน