กรมการข้าว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิด “โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ”

Hกรมการข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิด “โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ”

 

กรมการข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิด “โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ”

2562 06 25 1

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน “โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

           โดยมี นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมงาน

         ในการนี้นายสกุล มูลคำ ประธานโครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ และอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับชม – รับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยกับการผลิตข้าว อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นเกษตรกรต้นแบบต่อไป

          โดยภายในงานมีการแนะนำวิธีการโครงการฯในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

-       วิธีการศึกษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโซเชียล โดย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-       วิธีการทำแบบทดสอบ ประเมินความรู้ก่อนการศึกษา และ วิธีการศึกษาและเนื้อหาหลักสูตร        โดย ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน และคณะ

พร้อมกันนี้สถานีวิทยุ ม.ก. ได้ออกอากาศสด การสัมภาษณ์ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นที่ ธ.ก.ส. เป็นอีหนึ่งหน่วยงานในการร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนการผลิตและจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกรอีกด้วย โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 44 ราย

           “โรงเรียนเกษตรทางอากาศ” ภายใต้“โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คิดค้นวิธีการ“ปุ๋ยสั่งตัด”ในการให้ธาตุอาหารแก่พืชตามสภาพของพื้นที่ ซึ่งจะนำไปช่วยลดต้นทุนด้านการเกษตร และทำให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จึงได้เปิด “โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” ด้านการจัดการเนื้อหา การผลิตรายการ และการเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ออกสู่สาธารณชน ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยออกอากาศทั้ง 4 ภูมิภาค ในระบบเอเอ็มสเตอริโอ และยังสามารถรับชม-รับฟัง ทั้งภาพและเสียงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ทั้งในระบบแอนดรอยด์ ระบบ iOS และผ่านสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กไลฟ์, ยูทูบไลฟ์ ซึ่งสามารถรับชม-รับฟังย้อนหลังได้ เพื่อให้เกษตรกรไทย บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป นำไปใช้ในการประกอบอาชีพสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

         ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงได้ถึง 80% เนื่องจากหากใช้สูตรปุ๋ยที่ถูกต้องตามความต้องการของพืช ก็จะช่วยให้ต้านทานโรคและแมลงได้ โดยไม่ต้องใช้ยาปราบศัตรูพืช  อันดับต่อมาจะช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยลงประมาณ 40% จากปกติ เนื่องจากต้องใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ดังนั้นธาตุอาหารที่ไม่จำเป็นก็ถูกตัดออกไป และที่สำคัญจะทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มเฉลี่ย 1,000 บาทต่อไร่ โดย “ปุ๋ยสั่งตัด” นั้นสามารถใช้ได้กับทุกพืช

                    นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน