อธิบดีกรมการข้าว ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกรมการข้าว พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

Hอธิบดีกรมการข้าวติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกรมการข้าวพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

Slide1

อธิบดีกรมการข้าวติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกรมการข้าว พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

 

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมรับฟังปัญหา แนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โดยเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน รวมถึงความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน สนับสนุนคนดีคนเก่ง ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ตั้งใจทำงาน

          โดยมีนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

       ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีบุคลากรร่วมคิด     ร่วมทำ ยึดเป้าหมาย และมีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ” และมีบทบาทหน้าที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายเพื่อสนับสนุนและกระจายเมล็ดพันธุ์ การส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและสนับสนุน   การดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน พร้อมศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและเผยแพร่วิทยาการเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับข้าว และตรวจติดตามให้การรับรองระบบการผลิตข้าวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกร และให้บริการในการดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์เมล็ดพันธุ์และรับรองมาตรฐานข้าวให้แก่เกษตรกร โดยมีเขตการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 3 จังหวัด เกษตรกรทั้งสิ้น 104,951 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 709,858 ไร่
 

         โดยมีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง และพันธุ์กข-แม่โจ้ 2 รวมเป็นจำนวนกว่า 3,000 ตัน และมีโครงการที่สำคัญตามนโยบายของกรมการข้าว ตัวอย่างเช่น

-          โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ชั้นพันธุ์ขยาย – จำหน่าย)

-          โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

-          โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

-          โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

-          โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์)

-          โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

-          โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น

 

                   นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน