กรมการข้าวร่วมกิจกรรม "ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน วิถีถิ่น ควนชะลิก" สืบทอดประเพณี และภูมิปัญญาไทย

Hกรมการข้าวร่วมกิจกรรม "ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน วิถีถิ่น ควนชะลิก" สืบทอดประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

Slide1

Slide2

กรมการข้าวร่วมกิจกรรม
"ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน วิถีถิ่น ควนชะลิก" สืบทอดประเพณี และภูมิปัญญาไทย

       วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางร่วมงาน กิจกรรม "ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน วิถีถิ่น ควนชะลิก" ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลดีเด่นในด้านต่างๆ

       นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า พิธีการทำขวัญข้าว เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่พี่น้องชาวหัวไทร ตำบลควนชะลิก ได้อนุรักษ์ไว้ โดยศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก ซึ่งเป็นองค์กรในชุมชน ที่ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางภูมิปัญญาให้คงอยู่ และถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เพื่อมิให้สูญหายไปจากท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากนี้หวังว่าชุมชนควนชะลิกจะร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับท้องถิ่นและสืบสานปฏิบัติต่อไป