กรมการข้าวพบเกษตรกรแปลงใหญ่ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย กระตุ้นการพัฒนาสินค้าข้าวอินทรีย์ ข้าวจีเอพี เพื่อยกระดับสินค้าข้าวของไทยให้ได้มาตรฐาน หวังเพิ่มรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Hกรมการข้าวพบเกษตรกรแปลงใหญ่ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย กระตุ้นการพัฒนาสินค้าข้าวอินทรีย์ ข้าวจีเอพี เพื่อยกระดับสินค้าข้าวของไทยให้ได้มาตรฐาน หวังเพิ่มรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

62 06 22 1

กรมการข้าวพบเกษตรกรแปลงใหญ่ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
กระตุ้นการพัฒนาสินค้าข้าวอินทรีย์ ข้าวจีเอพี เพื่อยกระดับสินค้าข้าวของไทยให้ได้มาตรฐาน
หวังเพิ่มรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 

 

         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะประกอบด้วย ผู้อำนวยกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าว เดินทางพบปะหารือร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.วังหลวง โดยมีนางสาวนิตยา เงาแก้ว ประธานกลุ่ม พร้อมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ

         รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวระหว่างการพบปะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.วังหลวง ว่า ประเด็นสำคัญในเรื่องการผลิตสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าวจีเอพี นี้ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดหวังให้เกิดการยกระดับสินค้าข้าวของประเทศให้สูงขึ้น มีการพัฒนาในเรื่องมาตรฐานข้าวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อผลสุดท้ายแล้วเกษตรกรผู้ผลิตข้าวจะได้รับการพัฒนา มีรายได้เพิ่ม และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯนี้ เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 นับว่ายังเป็นกลุ่มใหม่ที่การดำเนินงานยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก และเป็นกลุ่มที่โชคดีมากที่ในพื้นที่มีข้าวมะลิดำหนองคายซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดี เชื่อมั่นว่ากลุ่มนี้จะพัฒนาก้าวไปได้อีกไกล เพราะแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มฯ มีความชัดเจนและถือว่าขับเคลื่อนมาได้ถูกทางแล้วที่มุ่งหวังผลักดันการขายสินค้าขยายไปเจาะตลาดโรงพยาบาลเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ กลุ่มต้องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามขอชื่นชมในการดำเนินการของกลุ่มที่ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มมาได้ไกลมาก

         ด้านนางสาวนิตยา เงาแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2558 ต่อมาในปี 2561 ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ มีสมาชิก 61 คน พื้นที่ปลูกข้าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 628 ไร่ มีการทำนาข้าวอินทรีย์ และข้าวจีเอพี โดยหลังจากว่างเว้นการทำนาจะรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าว เช่น ชาใบข้าว น้ำชาข้าว น้ำข้าวกล้องงอก สบู่มะลิดำชาโคล ข้าวสาร ข้าวกล้องมะลิดำหนองคาย ข้าวฮางงอก ซึ่งสินค้าเหล่านี้ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี