กรมการข้าวลุยงานภารกิจและงานตามนโยบายแดนอีสาน จี้การทำงานต้องทันเวลา หวังกระตุ้นยอดการเบิกจ่ายตามแผน

H กรมการข้าวลุยงานภารกิจและงานตามนโยบายแดนอีสาน จี้การทำงานต้องทันเวลา หวังกระตุ้นยอดการเบิกจ่ายตามแผน

 Slide1

กรมการข้าวลุยงานภารกิจและงานตามนโยบายแดนอีสาน
จี้การทำงานต้องทันเวลา หวังกระตุ้นยอดการเบิกจ่ายตามแผน

         เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองข้าวและผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวแต่ละแห่งของกลุ่มศูนย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวต่างๆฯ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเพรียงกัน

         ทั้งนี้การประชุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่างครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการนโยบายรัฐบาลและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ รวมถึงรับทราบข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานตามโครงการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป