กรมการข้าวจับมือ GISTDA ขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานนโยบายของรัฐ ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น G-Rice นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน

PRD 1834กรมการข้าวจับมือ GISTDA ขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานนโยบายของรัฐ ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น G-Rice นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน

 

62 06 18 1

 

กรมการข้าวจับมือ GISTDA ขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อสนับสนุนงานนโยบายของรัฐ ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น G-Rice
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน

 

              วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวและ GISTDA เรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานนโยบายของรัฐ ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น G-Rice นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน โดยมีนางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว