รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.ชัยนาท พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

117660รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.ชัยนาท พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

117652

117649  117654

117658  117659

 

รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.ชัยนาท พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

 

            เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท โดยมีข้าราชการ พนักงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทให้การต้อนรับ และให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการข้าวให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิผลกับเกษตรกรมากที่สุด

       

นายรัชนัย ประสงค์ใด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว : รายงาน