กรมการข้าวร่วมมือ สปป.ลาว ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

h 158867กรมการข้าวร่วมมือ สปป.ลาว ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

h 158867

A1 001

กรมการข้าวร่วมมือ สปป.ลาว ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

         วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการข้าวและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยการเกษตรและป่าไม้แห่งชาติ (NAFRI) ณ กรุงเวียงจันทร์ และจังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อระบบการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน” โดยมี Mr.Khamphone Mounlamai รองอธิบดี NAFRI ประธานฝ่าย สปป.ลาว ให้การต้อนรับ

         การประชุมในครั้งนี้ได้นำเสนอความก้าวหน้าและแผนงานสำหรับความร่วมมือในอนาคตของงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงการผลิตข้าว ใน สปป.ลาว ได้แก่ 1.นโยบายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว โดยผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว (นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์) 2.การปรับปรุงพันธุ์ข้าว โดย Dr.Chay Bounphanousay 3.การผลิตเมล็ดพันธุ์ และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยทีมกรมการข้าวและ Dr.Somphet Phengchanh และ 4.การผลิตข้าวที่สูงและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน (นายศิวะพงศ์ นฤบาล)

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน