อธข. ตรวจเยี่ยม-ติดตามความก้าวหน้า ให้กำลังใจศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

6172อธข. ตรวจเยี่ยม-ติดตามความก้าวหน้า ให้กำลังใจศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

6161

6162  6166

6173   6158

6159

 

อธข. ตรวจเยี่ยม-ติดตามความก้าวหน้า ให้กำลังใจศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

วันทึ่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี โดยมีข้าราชการและลูกจ้างให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการนโยบายรัฐบาล และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

*********************************

นายวชิรวิทย์ บุญสุข เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงาน