กรมการข้าวหนุน Mega Farm วิสาหกิจแปลงใหญ่ข้าว มองทะลุแบบครบวงจร

157659กรมการข้าวหนุน Mega Farm วิสาหกิจแปลงใหญ่ข้าว มองทะลุแบบครบวงจร

 

 

157661  157662

157663  157664

 

กรมการข้าวหนุน Mega Farm วิสาหกิจแปลงใหญ่ข้าว มองทะลุแบบครบวงจร

            นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าในระยะแรกกรมการข้าวได้มีแผนการดำเนินงานวิสาหกิจแปลงใหญ่ต้นแบบจำนวน 2 แปลง ได้แก่ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโพนข่า จังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

            สำหรับกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโพนข่าซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ได้ดำเนินการขยายธุรกิจการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่งให้บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด จาก 600 ไร่ 37 ราย เป็น 1,200 ไร่ 90 ราย นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้ดำเนินการขยายธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มที่มีศูนย์ข้าวชุมชนภายในนาแปลงใหญ่โดยจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด สำหรับให้บริการแก่สมาชิกนาแปลงใหญ่ของกลุ่ม อีกทั้งกลุ่มฯได้มีความร่วมมือกับบริษัท โก๋แก่ ได้นำถั่วลิสงมาปลูกเป็นพืชหลังนาและได้มีการรับซื้อคืน พร้อมทั้งได้มีการแนะนำให้ทางกลุ่ม ปลูกแตงโมหลังนาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีความหวานตรงกับความต้องการของตลาด โดยได้มีการส่งผลผลิตแตงโมให้บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการด้านการตลาด ซึ่งเป็นการหารายได้เสริมให้แก่สมาชิกอีกทางหนึ่ง

            ในส่วนกลุ่มนาแปลงใหญ่พรหมพิราม มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 2,000 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 138 ราย ซึ่งทางกลุ่มนี้ได้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้จัดการสหกรณ์ ผู้อำนวยการสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ดูแลการผลิตข้าว กข 43 ผู้จัดการแปลง(เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก กรมการข้าว) และผู้แทนบริษัท ซีพี จำกัด ได้ข้อสรุปว่าการดำเนินงานการปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ได้ดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 2 ประกอบกับในช่วงปัจจุบันมีกระแสตอบรับอาหารเพื่อสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นข้าวดรรชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำจึงได้รับนิยมอย่างรวดเร็ว ทั้งในการซื้อขายตลาดปกติและตลาดออนไลน์ โดยในปีที่ 2 นี้จึงได้มีการวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร มีระบบการตรวจสอบรับรอง GAP และการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยในการบริหารงานเชิงธุรกิจครบวงจรได้มีการนำผลผลิตข้าว กข 43 ส่งให้บริษัท ซีพี จำกัด บางส่วนสหกรณ์ผลิตและจำหน่ายเอง โดยหลังฤดูการทำนาได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาโดยบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรร่วมกับบริษัท ซีพี จำกัด ตั้งแต่เรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการปลูก และการรับซื้อคืนผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิก

            “การดำเนินงานวิสาหกิจแบบแปลงใหญ่(Mega Farm Enterprise) เป็นการพัฒนาระบบเกษตรของไทยตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนกระทั่งออกสู่ท้องตลาดโดยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ให้ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้น สิ่งสำคัญผลผลิตที่ได้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ภายได้การบูรณาการภาครัฐและเอกชนที่เข้ามามี่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร”