รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์เมืองพัทลุงและเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

268845รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์เมืองพัทลุงและเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

268842  269162

268848  268850

269153

 

รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์เมืองพัทลุงและเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์เมืองพัทลุง ซึ่งมีนางมาลี พันธุ์วงศ์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มรวมตัวกันตั้งแต่ปี 2542 จากปัญหาที่สมาชิกประสพด้านหนี้สินในระบบและนอกระบบ โดยรวมตัวกันปลูกข้าวสังข์หยดและเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ นับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสพความสำเร็จ ทำนาข้าวอินทรีย์เพิ่มมูลค่า แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจำหน่ายสร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท

จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตั้งอยู่ ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยศูนย์ฯแห่งนี้เป็นศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร มีนายอำพร สุขวิน เป็นประธานและเป็นวิทยากรเกษตรกร มีการดำเนินการตามแบบโครงสร้างการดำเนินงาน"วิชชาลัยรวงข้าว" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

.........................................