รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดงานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ จ.ร้อยเอ็ด

117120รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดงานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ จ.ร้อยเอ็ด

117112

117114  117113

117123  117125

 

รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดงานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2562 ณ แปลงนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายเจนเจตต์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวให้การต้อนรับ และนายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันดำเนินการอยู่ 121 แปลง โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ส่งเสริมการผลิตข้าวให้เป็นข้าว GAP และอินทรีย์ รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการข้าวแบบครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงการตลาด ส่งข้าวคุณภาพดีสู่มือผู้บริโภค

นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมการข้าวยังฝากพี่น้องเกษตรกร ให้ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการทำนาของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทุนแรง การลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ตลอดจนนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

 

นายรัชนัย ประสงค์ใด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว : ภาพ/รายงาน