กรมการข้าวเร่งติดตามงานตามนโยบายในพื้นที่ภาคใต้

Hกรมการข้าวเร่งติดตามงานตามนโยบายในพื้นที่ภาคใต้กรมการข้าวเร่งติดตามงานตามนโยบายในพื้นที่ภาคใต้

P1

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประกอบด้วยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ และศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองข้าวและผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ร่วมประชุมและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ได้ร่วมปลูกต้นพะยูงเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จังหวัดพัทลุงด้วย

 ทั้งนี้การประชุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการนโยบายรัฐบาลและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ รวมถึงรับทราบข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานตามโครงการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป