อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศวข.อุบลฯ พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

4116อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศวข.อุบลฯ พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

4095  4096

4119  4116

4103  4109

 

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศวข.อุบลฯ
พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

 

           วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการและลูกจ้างให้การต้อนรับและอธิบายถึงขอบเขตการทำงาน ภารกิจและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการนี้ได้รับฟังความคิดเห็น ปัญหา และให้แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้กำลังใจในการทำงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างภายในศูนย์ฯ โดยได้เน้นย้ำถึงศูนย์ข้าวชุมชน ให้มีการช่วยเหลือ สนับสนุน และเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ข้าวชุมชนมากยิ่งขึ้น

 

นายวชิรวิทย์ บุญสุข เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว : รายงาน