กรมการข้าวจัดสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่

PRD 0911 01กรมการข้าวจัดสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่

A1 001

กรมการข้าวจัดสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่

          วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรที่ได้รับรางวัล

          กรมการข้าวเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบหลักในด้านการผลิตข้าวและการพัฒนาชาวนา โดยมีภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ การสนับสนุนองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้แนวทางที่เป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงแก่ชาวนาไทยและสร้างหลักประกันความมั่นคงพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสร้างเครือข่ายองค์กรชาวนามีความเข้มแข็งและสามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน กรมการข้าวจึงได้จัดให้มีการสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ องค์กรศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศที่มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่โครงการนาแปลงใหญ่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการประชุมพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดแผนงานการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ร่วมกันและเป็นในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจรให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทำให้มีความเข้มแข็งและสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายวชิรวิทย์ บุญสุข เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ : รายงาน