กรมการข้าว ให้การต้อนรับ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรอาเซียน เพื่อศึกษาดูงานหารือความร่วมมือพัฒนาต่อยอดงานข้าวไทย

h 27.01กรมการข้าว ให้การต้อนรับ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรอาเซียน  เพื่อศึกษาดูงานหารือความร่วมมือพัฒนาต่อยอดงานข้าวไทย

 

กรมการข้าว ให้การต้อนรับ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษา
เกษตรอาเซียน เพื่อศึกษาดูงานหารือความร่วมมือพัฒนาต่อยอดงานข้าวไทย

mm 001 s

            เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมและให้การต้อนรับ Mr.Sebastien Bouvatier ผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรอาเซียน จากสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศสิงคโปร์ (Agricultural Counsellor for ASEAN Country from Franch Embassy in Singapore) ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

ในการนี้มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานกรมการข้าว เพื่อร่วมหารือและติดตามข้อมูลเรื่องข้าว ในประเด็นเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเกษตรของไทย นโยบายการผลิตและการส่งออกข้าว รวมทั้ง       การวางแผนการเก็บสต๊อกข้าวในปัจจุบัน    

            โดยมีประเด็นข้อหารือ 3 ประเด็น ดังนี้

            1. การปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย คือ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)          เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน (ร่วมกันผลิต +ร่วมกันจำหน่าย) เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่ม เกิดความมั่นคง พึ่งพาตนเองได้  โดยเป็นการขับเคลื่อนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ เพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจร ซึ่งในปี 2560 จะมีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวม 426 แปลงใหญ่ใน 68 จังหวัดทั่วประเทศ จะเกิดประโยชน์ต่อ กลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานไว้ใช้เองและกระจายในท้องถิ่นในปีต่อไป จำนวน 21,300 ตัน และมีรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีตันละ 1,000 บาท คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นรวม 21,300,000 บาทต่อฤดูกาล และกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ 75,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.834 ล้านไร่ สามารถผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดีได้ประมาณ 417,500 ตันข้าวเปลือก ลดต้นทุนการผลิตตันละประมาณ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 417 ล้านบาท...   สรุป : การดำเนินการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว ชาวนาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น สินค้าข้าวได้รับการพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต มีอำนาจต่อรองสูงขึ้นทั้งการซื้อและการจำหน่ายผลผลิต ทำให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพการทำนาข้าว

            2. นโยบายการผลิตและการส่งออกข้าว คือ

                - การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning/Zoning by Ari-Map) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ชาวนาผลิตข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสมและให้ผลผลิตสูง ผลตอบแทนคุ้มค่า และปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว       ที่ไม่เหมาะสมไปปลูกพืชหรือกิจกรรมอื่น เช่น พืชไร่ ประมง ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น               ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าการปลูกข้าว และมีตลาดรองรับ

                - ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูข้าว เครื่องจักรกลทางการเกษตร) ราคาถูก คุ้มค่า สร้างอำนาจต่อรอง ผลิตข้าวคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุน/จัดหาแหล่งเงินทุน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น

                - การผลิตข้าวอินทรีย์ สนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรชาวนาผลิตข้าวตลาดเฉพาะ/ข้าวอินทรีย์ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาด

            3. การวางแผนการเก็บสต๊อกข้าวในปัจจุบัน เป็นต้น

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน