กรมการข้าวประชุมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบ GIN Conference

h 26.01.60 aaaกรมการข้าวประชุมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560  ผ่านระบบ GIN  Conference

กรมการข้าวประชุมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

ผ่านระบบ GIN  Conference

h 26.01.60 s

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว  กรมการข้าว  นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ GIN Conference  แทนอธิบดีกรมการข้าว  เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมการข้าวส่วนกลาง ได้แก่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว สำนักบริหารกลาง  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  กองวิจัยและพัฒนาข้าว  กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว  กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน  และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวและผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ 

สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  ในประเด็นสำคัญเรื่องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ “13 Agenda” ที่เป็นประเด็นหลักในการปฏิรูปภาคเกษตร  เพื่อใช้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และรับทราบการจัดตั้งสำนักงานติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 97/2560

***********

อรทัย  เตชะฤทธิ์ : ข่าว

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ถ่ายภาพ