รองอธิบดีกรมการข้าวติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ สวช.

260654รองอธิบดีกรมการข้าวติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ สวช.

260633

260635  260630 

260654  260656

 

รองอธิบดีกรมการข้าวติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ สวช.

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ (สวช.) จ.สุพรรณบุรี
นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและผลการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งรับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี

โดยนายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสวช. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สวช. ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสได้ร่วมปลูกต้นพะยูงเพื่อเป็นที่ระลึกแก่หน่วยงานด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2562 นี้มีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยภายในงานกำหนดให้มีซุ้มกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งมีการแสดงนิทรรศการพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ 5 พันธุ์ การเสวนาข้าวและชาวนา เรื่อง ทิศทางการผลิตตลาดข้าวนุ่มเพื่อการส่งออก และเรื่อง เกษตรอัจฉริยะกับชาวนาไทยยุค 4.0 อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิดชูเกียรติชาวนา มีลานแสดงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา

            นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจ ได้แก่

1.ด้านวิชาการ อาทิ พันธุ์ข้าว เกษตรอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว วิวัฒนาการการวัดความหอมในข้าว

2.นิทรรศการผลงานเด่นจากหน่วยงานต่างๆ

           - หน่วยงานสังกัดกรมการข้าว อาทิ นาแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ GAP โรงเรียนชาวนา สภาเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต ปุ๋ยสั่งตัด การใช้เมล็ดพันธุ์ดี การลดการเผาตอซัง(Zero burn )   เป็นต้น

            - หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น

             - บริษัทเอกชน อาทิ บ.ไบเออร์ไทย จำกัด บ.เจียไต๋ จำกัด ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) เป็นต้น

             - ชาวนาและสถาบันชาวนา อาทิ สมาคมชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชน

รวมทั้งมีการประกวด แข่งขัน สาธิต (กินวิบาก วาดภาพวิถีชีวิตชาวนา) และร้านจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์

**************