อธิบดีกรมการข้าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 62

230562 01 13อธิบดีกรมการข้าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 62

 

62 05 23

อธิบดีกรมการข้าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (
Field Day) ปี 62

             วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ และนายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงาน

             ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองชัยนาท ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยมีนายวินัย จีนจัน ประธานศูนย์เป็นเกษตรกรต้นแบบ มีความชำนาญการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ยังมีการรวมกลุ่มข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและมีความสามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรมาช่วยในการผลิตเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น มีความสามารถในการจัดการด้านการผลิตและผลผลิตอย่างมืออาชีพ

             จากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการผลิต การจำหน่ายสินค้าเกษตร และโอกาสการเข้าถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยากร รวมถึงด้านการตลาดได้น้อย รัฐบาลจึงมีความตระหนัก และเข้าใจในปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเผชิญอยู่ โดยได้มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้

             กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ การจัดงาน Field day ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน Field day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ที่เหมาะสมของเกษตรกร

             สำหรับการจัดงานวัน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในวันนี้ ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 7 สถานี เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ คือ สถานีที่ 1 แปลงสาธิตการผลิตข้าวคุณภาพดี   สถานีที่ 2 กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการแปรรูปข้าวสถานีที่ 3 การลดต้นทุนการผลิตสถานีที่ 4 การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพสถานีที่ 5 การเลี้ยงปลาดุกและกบในกระชังบกสถานีที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและสถานีที่ 7 แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ประกอบด้วย การเฝ้าระวังการระบาดของแมลงศัตรูข้าวโดยใช้กับดักแสงไฟ การใช้เชื้อสดไตรโคเดอร์ม่าในการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว การปรับพื้นที่โดยใช้เลเซอร์ และสายพันธุ์ข้าวนุ่มทางเลือกใหม่ของเกษตรกรนอกจากนี้ มีการจำหน่ายสินค้าแปรรูปต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเสริมสร้างรายได้ของเกษตรกรรายย่อยอีกด้วย