ชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ผ่านระบบ GIN Conference

h 25.01.60 sชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่  ผ่านระบบ GIN  Conference

 

ชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่  ผ่านระบบ GIN  Conference

25.01.60 s

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่  ผ่านระบบ GIN  Conference ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single  Command :SC)  โดยชี้แจงถึงนโยบายให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมนาแปลงใหญ่  เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ได้เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ SC จะต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้เกษตรกรทราบทันที  พร้อมกับทำหน้าที่พิจารณาให้การรับรองนาแปลงใหญ่ โดยให้รายงานผลการสมัครครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  คาดว่าเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงโครงการนาแปลงใหญ่ได้เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 60 แปลง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

            สำหรับรายละเอียดเกณฑ์การเข้าร่วมนาแปลงใหญ่ที่ปรับแก้ใหม่ คือ

            1.การรวมกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 30 ราย และพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป จากเดิมกำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมอย่างน้อย 50 ราย และพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่

            2.เกณฑ์การพิจารณาในส่วนของการรวมกลุ่มให้เน้นการรวมกลุ่มที่มีการแบ่งหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ศัตรูพืช(อารักขาพืช) และด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

            3.หากพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri Map ให้พิจารณาว่าสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวได้หรือไม่

            4.มีน้ำเหมาะสมต่อการปลูกข้าวหรือสามารถจัดหาแหล่งน้ำที่เพียงพอได้

            5.เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครได้เอง จากเดิมที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรเป็นผู้ส่งเสริมการรวมกลุ่ม

            6.วิธีการรับสมัคร

                        6.1 จัดทำใบสมัครเข้าร่วมแปลงใหญ่ที่มีข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกร และพื้นที่เพาะปลูก

                        6.2 เพิ่มสถานที่รับสมัคร ที่ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว และสำนักงานเกษตรอำเภอ

            7.คณะกรรมการ SC  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและแจ้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อทราบ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติมีความสะดวกและรวดเร็ว             

***********

อรทัย  เตชะฤทธิ์ : ข่าว

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ถ่ายภาพ