รองอธิบดีกรมการข้าวติดตามงานศูนย์วิจัยข้าว-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

h1รองอธิบดีกรมการข้าวติดตามงานศูนย์วิจัยข้าว-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

รองอธิบดีกรมการข้าวติดตามงานศูนย์วิจัยข้าว-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

c01

c02

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะจากกรมการข้าว เยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทในฐานะที่กำกับดูแลภารกิจของกองวิจัยข้าวและกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญ อาทิ การปรับปรุงพันธุ์ข้าว อารักขาข้าวป้องกันการระบาดของแมลงและศัตรูพืช เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น พร้อมกับติดตามการทำงานของศูนย์ปีงบประมาณ 2560 พร้อมให้ข้อเสนอแนะและรวบรวมมาแก้ไขในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรของกรมการข้าวที่อยู่ในศูนย์ต่างจังหวัดสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลัง ด้วยความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 2) ด้านทรัพยากร เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ 3) ด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย 4) ด้านระบบบริหารจัดการ การวางแผนงาน ระบบการสื่อสาร

และจากการรับฟังความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ทำให้พบว่าปริมาณงานมีมากกว่าบุคคลากร เครื่องจักรที่ใช้ปฎิบัติงานล้าสมัย ซ่อมแซมบ่อย ยานพาหนะเก่าไม่เพียงพอและเสียค่าซ่อมแซมสูง และมีข้อเสนอแนะให้สร้างห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ข้าวสำหรับการวิจัย เนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจงานวิจัยมาจากศูนย์ใกล้เคียง และจังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่หนึ่งมีความเหมาะสมในการทำนา จึงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ข้าวในอนาคต.

.

วชิรวิทย์ บุญสุข : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว