กรมการข้าวจัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพดี

H 255633 กรมการข้าวจัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพดี

 13.05.62 001

 

กรมการข้าวจัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพดี

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 พ.ศ.2562 และบรรยายพิเศษเรื่อง"แนวทางการบริหารงาน งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาข้าว" การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.พัณณ์ชิตา เวชสาร ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและโปสเตอร์งานวิจัยดีเด่น จากพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าวภายใต้กองทุนนิวตัน

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษว่า กรมการข้าวได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาข้าวด้วยดีตลอดมา โดยถือเป็นภารกิจหนึ่งของกรมการข้าว เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีผลผลิตสูง ช่วยลดต้นทุนการผลิตปลอดภัยจากโรคและแมลงทำลาย เพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติและชาวนาอย่างยั่งยืน นักวิจัยจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีและวิธีการต่างๆ ให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถนำมาปรับใช้ และแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและชาวนาเป็นสำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 พ.ศ.2562 นี้ เป็นการประชุมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิจัย ทั้งนี้สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ได้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในกาวิจัยแบะพัฒนาข้าวด้านต่างๆ ได้แก่ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว งานปรับปรุงพันธุ์ สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เขตกรรม เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ อารักขาพืชวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 20 เรื่อง ภาคแผ่นภาพ 22 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยจากกองวิจัยและพัฒนาข้าว และกลุ่มศูนย์ต่างๆ และมีบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 เรื่อง คือ "การเสื่อมสภาพของใบข้าว:การประเมินลักษณะเขียวนานและประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารกลับในพันธุ์ข้าวไทย" โดยผศ.ดร.เมธา มีแต้ม อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แบะเรื่อง"ข้อมูลBig Data กับงานวิจัยเชิงเกษตร" โดยรศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา