กรมการข้าว จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ “Smart Assistant Officer” ณ จังหวัดขอนแก่น

104613 Copyกรมการข้าว จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ “Smart Assistant Officer” ณ จังหวัดขอนแก่น

 

A1 001

        เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 หลักสูตร พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ Smart Assistant Officer มุ่งความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเกษตรผลิตข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน

        การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการที่ถูกต้องชัดเจน เสริมสร้างสมรรถนะและความรู้เกี่ยวกับกลไกทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่มาเพิ่มมูลค่าให้ข้าว และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน

        นายขจร กล่าวเน้นย้ำว่า ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีการทำงานอย่างบูรณาการในการทำงานกันอย่างแท้จริงและจริงจัง ต้องมีการรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานโครงการตามกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบจัดส่งตามกำหนดเวลา และขอให้ถือว่างานเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเป็นงานที่มีความสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                              รัชนัย ประสงค์ใด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                     สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว : ข้อมูล

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง : รายงาน