อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

h13.5.62อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

13.5.62

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
เพื่อปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

             เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายประสงค์   ประไพรตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรประจำ”รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เขตดินแดง กรุงเทพฯ

             โดยมีชุดวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ส่วนราชการ จิตอาสา และทุกภาคส่วน มีสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักษ์รักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน

             ตลอดจนให้โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชน พร้อมเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของแต่ละชุมชน พร้อมร่วมกันพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชน

             ทั้งนี้ข้าราชการที่เข้าร่วมรับฟังการอบรมทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน