อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

h 002กรมการข้าว เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

p4.05.62

กรมการข้าว เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนิน
ไปใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

           เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          โดยมีข้าราชการในสังกัดเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 40 ราย จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการข้าว ดังต่อไปนี้

             1. สำนักบริหารกลาง                                                              จำนวน   5  ราย

             2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว                                     จำนวน   5  ราย

             3. กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว                                                    จำนวน   5  ราย

             4. กองวิจัยและพัฒนาข้าว                                                       จำนวน   5  ราย

             5. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว                                                              จำนวน   5  ราย

             6. สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว                                                 จำนวน   5  ราย

             7. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์            จำนวน   4  ราย

             8. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ                             จำนวน   3  ราย

             9. กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                         จำนวน   1  ราย

             10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                  จำนวน   1  ราย

             11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                      จำนวน   1  ราย

สร้างความปลื้มปิติ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างมาก                       

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน