อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

H 3.5.62 อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

 

A 3.5.62.81s

A 3.5.62.82 s

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน

พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงพร้อมรับฟังปัญหา แนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เข้าร่วมติดตามตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

         ในการนี้ นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

         ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มีวิสัยทัศน์ “ร่วมคิด ร่วมทำ นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์สู่ชาวนา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ “ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับและปริมาณเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร” โดยมุ่งเน้นเมล็ดพันธุ์ข้าวควรมีความงอกดี มีความแข็งแรงสูง และบริสุทธิ์ทางสายพันธุ์ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ โดยกำหนดเขตส่งเสริมการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ รวมพื้นที่กว่า 185,000 ไร่ (นาปี+นาปรัง)

         โดยมีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์กข 49, พันธุ์ปทุมธานี 1, พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง, พันธุ์เล็บนกปัตตานี และพันธุ์สังข์หยดพัทลุง รวมเป็นจำนวนกว่า 2,600 ตัน

         โดยมีการสนับสนุนโครงการที่สำคัญของกรมการข้าว ดังนี้

         - โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           โครงการยุวชนชาวนา ดำเนินการ 6 โรงเรียน อาทิเช่น โรงเรียนบ้านป่าฝาง โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ... โดยมีกิจกรรมการจัดทำนาโรงเรียนละ 5 ไร่ สนับสนุน การเตรียมแปลงปลูก ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

           โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีกิจกรรมการจัดทำนาโรงเรียนละ 5 ไร่ สนับสนุน การเตรียมแปลงปลูก ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ผลการดำเนินงาน โรงเรียนมาสารถปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้

         - โครงการตลาดข้าวเฉพาะ (Niche Market) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 7 กลุ่ม ดำเนินการที่จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง เกษตรกร 129 ราย รวมพื้นที่ดำเนินการ 723 ไร่

         - โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

จังหวัดพัทลุง ในปี 2560 - 2562 มีจำนวนสมาชิก 168 ราย

จังหวัดตรัง ในปี 2560 - 2562 มีจำนวนสมาชิก 48 ราย

         - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวภายในโรงเรียน

         - โครงการศูนย์ข้าวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล มีจำนวน 9 กลุ่ม เกษตรกร 317 ราย รวมพื้นที่ดำเนินการ 1,430 ไร่

         - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ดำเนินการในจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล จำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 72 ราย พื้นที่ 216.75 ไร่

         - โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการในจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล จำนวน 10 แปลง เกษตรกร 1,005 ราย พื้นที่ 4,577.5 ไร่

         ในการนี้ อธิบดีกรมการข้าวได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการลดความชื้นการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และระบบการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน