อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานภาครัฐ ด้านข้าวพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

hA 3.5.62.2อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานภาครัฐ  ด้านข้าวพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

A 3.5.62.1 s

A 3.5.62.2 s

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานภาครัฐ

ด้านข้าวพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

           เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อรับฟังปัญหา แนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เข้าร่วมติดตามตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

          โดยเน้นการจัดลำดับความสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ ทั้งการพัฒนาระบบน้ำ พัฒนาระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ข้าวแต่ละสายพันธุ์ โดยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างสื่อกลางพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย วิทยาการสมัยใหม่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานด้านข้าวอย่างผู้นำ โดยสามารถบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นาข้าวขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นาแปลงใหญ่) เช่น การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดรน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเกษตรสมัยใหม่ (เกษตรอัจฉริยะ) เหมาะมากกับการบริหารงานในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบ การให้ความรู้ให้เกษตรกรขยายผล เช่น การส่งเสริมการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อลดการใช้สารเคมี โดยเจ้าหน้าที่ควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานและมีการติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผล...เชื้อยังคงใช้งานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ กล่าวคือเจ้าหน้าที่ศูนย์ควรเป็นพี่เลี้ยงติดตามพัฒนาการเกษตร เกษตรกรมีความเข้าใจในการทำเกษตรปลอดภัย รวมถึงความรักในหน้าที่และความสามัคคี ตั้งใจทำงาน สนับสนุนคนดีคนเก่ง ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส เป็นต้น

            ในการนี้ นายพีรพล  รัตนะ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

          ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นศูนย์หลักศูนย์หนึ่งของภาคใต้ มีหน้าศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต สำหรับแก้ปัญหาในท้องถิ่น รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมการข้าว โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลักพันธุ์ดี คุณภาพสูง ตรงตามพันธุ์ รวมทั้งสนับสนุนส่วนราชการที่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและบางส่วนจำหน่ายตรงแก่เกษตรกร รวมทั้งการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวแก่เกษตรกรผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งในรูปแบบการอบรม วิทยากร การจัดทำสื่อแนะนำความรู้ด้านข้าว การร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้ โดยมีพันธุ์ข้าวที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวพันธุ์สังหยดพัทลุง ข้าวพันธุ์ กข37 ข้าวพันธุ์ กข55 ข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี ข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง ข้าวเหนียวดำหมอ 37 เป็นต้น โดยในปี 2562- 2563 จะมีการรับรอง ข้าวพันธุ์มะจานู และข้าวพันธุ์อัลฮัมดุลิลละห์

          ในการนี้ อธิบดีกรมการข้าว ได้เดินตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง (ห้องแล็ป) ค้นคว้า วิจัย การวิเคราะห์และการตรวจสอบ พืช ดิน น้ำ ปุ๋ย รวมถึงการอารักขาข้าว การแปรรูปข้าว ในปี 2562 - 2563จะมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย

                   

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน