กรมการข้าวร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

IMG 1513กรมการข้าวร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

กรมการข้าวร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

page01 

 

          วันที่ 21 มกราคม 2560 ณ บริเวณพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ จะนำโค-กระบือมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ศรีสะเกษ และนครราชสีมา จำนวน 989 ตัว เพื่อให้เกษตรกรได้มีโค-กระบือไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในโอกาสนี้ นางสาวประสพสรรพ์ กมลยะบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนางรัชดาภรณ์ เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 

นิวัฒน์ วะปะนัง ภาพ

วริศรา ทรัพย์เกษม รายงาน