กรมการข้าว ติวเข้ม เจ้าหน้าที่จัดการประชุม และเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ

h 27.07.59กรมการข้าว ติวเข้มเจ้าหน้าที่จัดการประชุม และเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ

กรมการข้าว ติวเข้มเจ้าหน้าที่จัดการประชุม

และเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ

 s 27.07.59

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ กรมการข้าว กรุงเทพฯ   

โดยมีนางทัศนีย์วรรณ  สุริยงหาญพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง       กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจ    ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการรายงานการประชุม พร้อมพัฒนาทักษะในการจับประเด็นและ      สรุปสาระสำคัญให้ได้ในการประชุม รวมทั้งฝึกปฏิบัติจริง มุ่งเน้นเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม       อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางในการนำทักษะและประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป โดยประธานผู้จัดได้มุ่งเน้นการให้เครดิตผู้ปฏิบัติและจะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสายงานอีกด้วย

ในการนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นางกฤตยา จันทรเกษ ผู้อำนวยการส่วนระเบียบกลาง สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน 66 คน ที่ปฏิบัติงานด้านการรายงานการประชุมและเลขานุการคณะทำงานของกรมการข้าว ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมดังเจตนารมณ์ผู้บริหารขององค์กร ต่อไป

            สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน