กรมการข้าว จัดงานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชน เขตภาคใต้ ต้นแบบ

3341กรมการข้าว จัดงานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชน เขตภาคใต้ ต้นแบบ

 3342

กรมการข้าวจัดงานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชน

เขตภาคใต้ ต้นแบบ

 

         เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมตีกลองร่วมกับ นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ในพิธีเปิด“งานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคใต้ต้นแบบ” ภายใต้โครงการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรและใบประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

         โดยมีนางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้องค์กรชาวนามีความเข้มแข็งภายใต้แนวทางที่เป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่ได้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ของชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มมูลค่า รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชาวนาอยู่อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมอาชีพในสังคมและนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายองค์กรชาวนาให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มมูลค่าแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

         กรมการข้าวได้ให้ความสำคัญในด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา โดยให้การสนับสนุนองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้แนวทางที่เป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงแก่ชาวนาและสร้างหลักประกันความมั่นคงพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชาวนาอยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีทัดเทียมอาชีพอื่นในสังคมต่อไป โดยผ่านการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนและส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายองค์กรชาวนาให้เชื่อมโยงกัน ทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มมูลค่า การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว การลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งเชื่อมโยงตลาดส่งผลให้เครือข่ายชาวนามีความเข้มแข็งและสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

         โดยในเขตภาคใต้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้มีการรวบรวมและแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดในเขตภาคใต้ นำมาจัดงานประชาสัมพันธ์ผลงานรูปแบบและผลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์จากข้าว รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตและบริโภคทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ อาทิ การสาธิตการแปรรูปและนวัตกรรมข้าว การแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นข้าวและชาวนา เป็นต้น

      

               

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน