เร่งติดตามความก้าวหน้างานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค

250407 1เร่งติดตามความก้าวหน้างานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค

 

2562 05 01 01

 

เร่งติดตามความก้าวหน้างานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค

         เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2562 ในปีนี้กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด "ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล" โดยในส่วนกลาง จัดขึ้น ณ บริเวณกรมการข้าวระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 และจัดงานในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 โดยมีสาระสำคัญของการประชุม คือ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

         - ภาคใต้ โดยนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว นครศรีธรรมราช

         - ภาคเหนือ โดยนายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

         - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

         - ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตก โดยนายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ (สวช.)

         ทั้งนี้การจัดงานในภูมิภาคมีความพร้อมมาก