กรมการข้าวเดินหน้า มอบพันธุ์หอมมะลิกว่า 800 ตัน ช่วยเหลือชาวนากระทบแล้ง นำร่องจ.บุรีรัมย์

10562 190501 0018 กรมการข้าวเดินหน้า มอบพันธุ์หอมมะลิกว่า 800 ตัน ช่วยเหลือชาวนากระทบแล้ง นำร่องจ.บุรีรัมย์

 001

002.pptx

กรมการข้าวเดินหน้า มอบพันธุ์หอมมะลิกว่า 800 ตัน ช่วยเหลือชาวนากระทบแล้ง นำร่องจ.บุรีรัมย์

               วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในการเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ปี 2562 ของจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีนายสุพจน์ พรอยู่ดี ปลัดอำเภอพุทไธสง กล่าวต้อนรับ และนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวรายงานถึงการจัดงานดังกล่าว ณหอประชุมโรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์

               นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กรมการข้าวจึงเร่งดำเนินการ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการปกครอง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2562/63เพื่อให้การผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีประสิทธิภาพและผลผลิตมีคุณภาพสูงสามารถรักษาระดับปริมาณและความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย และเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 4,428.22 ตัน ให้เกษตรกรในพื้นที่ 886,998.25 ไร่ ใน 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัด ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ที่ประสบภัยแล้ง ฝนแล้ง และฝนทิ้งช่วงเสียหายสิ้นเชิงทั้งประเทศในปีที่ผ่านมา ได้นำไปใช้เพาะปลูกข้าวได้ในฤดูนาปี 2562/63 โดยอัตราการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ ไร่ละ 5 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบภัย แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายและได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงการบันทึกข้อมูลผลการประชาคม เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งจะได้มีการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิกระจายสู่พื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ทันการปลูกข้าวในฤดูนาปี ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้

               คาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 113,192 รายที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิตามโครงการนี้ จำนวน 4,500 ตัน จะมีรายได้จากการขายผลผลิตไม่ต่ำกว่า 5.472 ล้านบาท นอกจากนี้ยังสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิใช้เองไม่น้อยกว่า 34,200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 889.20 ล้านบาท

               สำหรับในวันนี้ ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 865,090 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน เนื่องจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงอย่างรุนแรง ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 31 ตุลาคม 2561 นาข้าวเสียหายรวมพื้นที่ 173,018 ไร่