กรมการข้าวระดมสมองปั้นโครงการพัฒนางานด้านข้าวเพิ่มเติมปีงบประมาณ 60

h 004กรมการข้าวระดมสมองปั้นโครงการพัฒนางานด้านข้าวเพิ่มเติมปีงบประมาณ 60

 

กรมการข้าวระดมสมองปั้นโครงการพัฒนางานด้านข้าวเพิ่มเติมปีงบประมาณ 60

mm 10.01.60 s

            ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2560 ณ สำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาแบ่งงบประมาณ 30,000 ล้านบาท สำหรับ Top-Down ตาม Agenda based และโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งกำหนดให้แต่ละหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมข้อเสนอโครงการส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 10 มกราคมนั้น

            วันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว นายกฤณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักและกองต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนกลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมหารือการจัดทำแผนประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2560  ที่มีความสอดรับกับแผนปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 ทั้งหมดจำนวน 13 เรื่อง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประสิทธิภาพงานด้านข้าว อาทิ แปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ Niche Market เป็นต้น และการประชุมจัดทำแผนครั้งนี้กรมการข้าวได้เสนอจำนวน 5 โครงการให้สำนักงบประมาณพิจารณาต่อไป.

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ

                                                                                                          นางสาวณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว