กรมการข้าว ลุยเหนือจัดงานสัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( นาแปลงใหญ่ ) ปี 2560

DSC 0053กรมการข้าว ลุยเหนือจัดงานสัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( นาแปลงใหญ่ ) ปี 2560

001

วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( นาแปลงใหญ่ ) ปี 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษาอธิบดรกรมการข้าวเปิดเผยว่า การส่งเสริมการผลิตข้าว และพัฒนาชาวนา ถือว่าเป็นงานหลักในแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย และมีความสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านข้าวให้เกิดประโยชน์ให้กับชาวนาของประเทศในการพัฒนาการผลิต และองค์กรชาวนาให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยใช้นโยบายในการขับเคลื่อน                     “ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ”  กรมการข้าวได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( นาแปลงใหญ่ ) ปี 2560 โดยมีการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ( นาแปลงใหญ่ ) ปี 2560 สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามแนวนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลแบบ “ ประชารัฐ ” เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับพี่น้องชาวนาทั้งประเทศ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

                                                                                วชิรวิทย์ บุญสุข  ภาพ / ข่าว