รมช.กษ.เป็นประธานสร้างความชัดเจน งานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 1/2560

H 9.12.60รมช.กษ.เป็นประธานสร้างความชัดเจน งานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 1/2560

รมช.กษ.เป็นประธานสร้างความชัดเจน

งานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 1/2560

C 9.12.60 s 

            เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ในการประชุม “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์” ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว

            โดยในที่ประชุมได้มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ คำสั่งแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1101/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

            - นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            - นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            - นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง เพื่อรับทราบแนวนโยบายของรัฐบาลและชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            2. เป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแถลงข่าวและชี้แจงข่าว เกี่ยวกับ           การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้แก่สื่อมวลชน

            3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงาน ตามที่เห็นสมควร และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

            ในการนี้ ในที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้แต่ละกรม นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมชูแนวคิดการประชาสัมพันธ์อย่างมียุทธศาสตร์เป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน       ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ได้อย่างพร้อมเพียงเชิงบูรณาการ (เป็นขั้น      เป็นตอน) กล่าวคือ มีงบประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ไม่ต่างคนต่างทำอย่างที่แล้ว ๆ มา

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน